درک مفاهیم زیر درباره مذاکره بسیار اهمیت دارد: اول اینکه مذاکره، فرایندی برای تصمیم‌گیری مشترک است؛ هر مذکره‌ای وقتی موفقیت آمیز است که تمام طرفهای آن متعهد به اجرای توافق باشند. رعایت اصل انصاف و عدالت اهمیت دارد. دوم اینکه بدانید که چه گفتگوهایی را…