درک مفاهیم زیر درباره مذاکره بسیار اهمیت دارد:

اول اینکه مذاکره، فرایندی برای تصمیم‌گیری مشترک است؛ هر مذکره‌ای وقتی موفقیت آمیز است که تمام طرفهای آن متعهد به اجرای توافق باشند. رعایت اصل انصاف و عدالت اهمیت دارد.

دوم اینکه بدانید که چه گفتگوهایی را نباید مذاکره دانست: مذاکره نه دستوری است که از طرف یک نفر مافوق به شما تحمیل شده باشد؛ نه تصمیم یک داور است؛ و نه مسابقه‌ای برای شکست یا تخریب طرف مقابل.

و سوم اینکه بدانید که مذاکره برای تقابل نیست بلکه برای همکاری و نوعی مشارکت می‌باشد: اینکه بخواهیم همه امتیازها را ببریم یک کار تقابلی است. اگر طوری مذاکره کنیم که همۀ افراد ذی نفع برنده باشند، مذاکره موفقیت آمیز بوده است.

« مذاکره کردن، یک مسابقه ورزشی رقابتی نیست »